Elevhälsan

Din hälsa är viktig för att du ska lyckas med dina studier. Därför finns elevhälsoteam med kunnig och erfaren personal på skola. Tveka inte att kontakta oss om du behöver någon att prata med, stöttning för att klara studierna eller råd om din hälsa.

Sjukanmälan

Sjukanmälan sker varje dag till telefonnummer 0586-482 90 under nedanstående tider eller via Skola24. Anmälan för elever under 18 år måste göras av vårdnadshavare.

Måndag - torsdag: Kl. 07:00 - 09:00
Fredag: Kl. 07:00-08:00

Skolsköterska och skolläkare

Hälsofrämjande arbete

Alla elever i årskurs 1 erbjuds ett hälsosamtal hos skolsköterskan. Besöket innefattar en allmän hälsokontroll med undersökning av längd och vikt. Vid besöket berörs frågor om elevens skolsituation, kamratrelation, hälsoproblem, kost, sömn, fysisk aktivitet, pubertet, alkohol, tobak och narkotika. Syftet med besöket är att lyfta elevens egna resurser och förmåga att ta ansvar för sin hälsa och sitt välbefinnande. I samarbete med Region Örebro län används hälsoenkäter som sammanställs av Regionen. Det redovisas sedan i ELSA – Elevhälsosamtal sammanställt och analyserat.

Förebyggande arbete

Genom det riktade förebyggande arbetet som skolsköterskan utför främjas elevens skolprestation och goda levnadsvanor. Att tidigt upptäcka, förebygga och förhindra ett riskbeteende eller sjukdom ger eleven goda förutsättningar att klara sin utbildning.

Enklare sjukvårdsinsatser

Elever har möjlighet att söka skolsköterskan för enklare sjukvårdsinsatser och konsultation av hälsoproblem. Skolsköterskan kan vid behov hänvisa eller remittera till annan lämplig instans.

Samverkan

Elevhälsans medicinska del samverkar med primärvården, ungdomsmottagningen, barn- och ungdomsmottagningen, barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, vuxenpsykiatriska kliniken, övriga landstingskliniker, kost- och folkhälsoförvaltningen och socialtjänsten.

Vill du besöka oss? Vi har öppen mottagning varje dag och du behöver inte boka tid.

Kurator

Behöver du någon att prata med? Gymnasietiden är en omtumlande period då man kan ha många funderingar kring livet, framtiden och sig själv som person.

Kuratorns uppdrag är att arbeta med psykosociala frågor kring dig som elev. När livet är krångligt blir tankarna lätt ett kaos och att sätta ord på problemet gör det ofta lättare att lösa. Kuratorn kan hjälpa dig igenom en jobbig situation via samtal. Exempel på några vanliga frågor som kuratorn får handlar om skolsituationen, personliga problem, relationer, mobbing/kränkning, stress, droger, studieekonomi och vardagsjuridik.

Utöver stödsamtal med enskilda elever arbetar kuratorn även i grupp eller klass, gör bedömningar och utredningar kring elever som av olika skäl inte mår bra, ger handledning/konsultation till lärare och samarbetar med externa samverkanspartners som exempelvis socialtjänst och psykiatri.

Kuratorn har tystnadsplikt och du kan kontakta kuratorn direkt, via telefon eller via mail för att få en tid.

Specialpedagog och speciallärare

Gymnasiet strävar efter att vara en skola för alla, där eleverna ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina egenskaper och sina behov. Skolan ska erbjuda så goda lärmiljöer som möjligt samt ge stöd åt de elever som behöver detta för att nå sina uppsatta mål.

Specialpedagog

Specialpedagogen arbetar tillsammans med personal och ledning för att bidra till en god studiesituation i skolan.

Specialpedagogen kan hjälpa elever som:

  • har studiesvårigheter av något slag
  • behöver hjälpmedel för att underlätta och genomföra skolarbetet
  • behöver hjälp med att strukturera upp studierna
  • behöver hjälp med studieteknik för att hitta nya vägar till inlärning
  • behöver stöd i lärandet och att hitta motivationen

Speciallärare

Speciallärarens uppgift är att hjälpa de elever som behöver särskilt stöd för att nå sina kunskapsmål. Specialläraren kan ge stöd i klassrummet eller enskilt och stödet kan se olika ut utifrån elevens specifika behov.

Följ oss

Illustrerad bild av Degefors kommun i gråskala med de mest kända landmärkena och kultursymbolerna.